آموزش Web Development در Java EE

موضوعات قابل ارائه در دوره آموزش Java EE به شرح زیر می‌باشد.

 

1.    Introduction to Java Enterprise Edition (2 Hours)
   •    Enterprise Application Development
   •    N-tier and N-layer Applications
   •    Important Standards (Servlets, JSP, EJB, JSF, JPA, …)
2.    Introduction to Web Application Development (8 Hours)
   •    Web forms
   •    Servlets
   •    Request, Response, Session, Servlet Context
   •    Request redirect and forward
   •    Filters
   •    Listeners
3.    Java Server Pages (3 Hours)
   •    JSP
   •    MVC Pattern
   •    Standard Tag Library (JSTL)
4.    Web Containers (2 Hours)
   •    Application Server & Web Servers
   •    Web Component Structure
   •    Deployment
5.    Spring Framework (8 Hours)
   •    Spring architecture fundamentals
   •    Inversion of Control (IoC) and Dependency Injection (DI)
   •    Delegating object creation to the Spring bean factory
   •    Controlling bean creation with scopes and methods
6.    Java Persistence API (JPA) (9 Hours)
   •    JPA architecture
   •    EntityManager
   •    Developing the persistence class
   •    Handling Complex Object Relationships
   •    Object associations
   •    Representing Java collections
   •    Appropriate inheritance strategies
   •    Employing techniques for class-to-database mapping
   •    JPQL
   •    Querying with the Criteria API
   •    Named queries
   •    Transaction Management
   •    DAO and Generic DAO patterns
   •    Bean Validation
7.    Message Oriented Development (3 Hours)
   •    SOA concepts
   •    JMS
8.    Web Services (5 Hours)
   •    Java standard APIs for web services
   •    JAX-WS, SOAP, WSDL
   •    JAX-RS, REST, JSON