آموزش زبان برنامه نویسی جاوا

موضوعات قابل ارائه در دوره آموزش جاوا به شرح زیر می‌باشد. لازم به توضیح است این دوره با هدف آمادگی جهت تولید برنامه‌های سازمانی تحت وب طراحی شده است و برخی از مفاهیم غیرضروری در این راستا حذف شده اند.

1. Introduction to Java (2 Hours)

 • History
 • Java Features
 • The first program in Java
 • Introduction to Integrated Development Environments (IDE)


2. Basic Concepts (4 Hours)

 • Variables, Conditions, Loops, Methods
 • Primitive Data Types
 • String
 • Array


3. Introduction to Object Oriented Programming (1 Hours)

 • Basic Concepts
 • Thinking in Objects
 • Encapsulation, Interface, Class, and Package


4. Object Oriented Programming in Java (6 Hours)

 • Class Definition
 • Objects in Memory
 • Initialization and Cleanup
 • Garbage Collector
 • Parameter Passing
 • Constructor
 • this
 • Static Members
 • Package
 • Java Comparison to Other Programming Languages
 • Introduction to UML Class Diagram


5. Inheritance (3 Hours)

 • Definition and Applications of Inheritance
 • protected, abstract, and super
 • Multiple Inheritance


6. Polymorphism (2 Hours)

 • Inheritance-based Polymorphism
 • Final Members


7. Interface (2 Hours)

 • Applications
 • Multiple Inheritance with Interfaces


8. Exception Handling (3 Hours)

 • Traditional Exception Handling
 • Exception Handling Framework in Java
 • Finally
 • Checked and Unchecked Exceptions


9. Generics (3 Hours)

 • Generic Classes and Methods
 • Generic Applications
 • Generics and Inheritance
 • Erasure
 • Limitations of Generics in Java and Comparison to Other Languages


10. Containers (4 Hours)

 • Java Data Structures
 • Collections, ArrayList, LinkedList, Set, Map
 • Iterator
 • Common Pitfalls


11. Files and I/O (3 Hours)

 • Files and Streams
 • Serialization
 • Socket Programming
 • NIOand NIO.2


12. Multi Thread Programming (3 Hours)

 • Java Threads
 • Critical Section
 • Synchronization
 • Concurrent Classes in Java


13. Supplementary Material (2 Hours)

 • Inner Classes and Anonymous Classes
 • Annotation
 • Enumeration


14. Reflection(2 Hours)

 • Runtime Type Identification (RTTI)
 • RTTI in Java
 • Applications of Reflection


15. Localization (1 Hours)

 • I18n
 • Localizing Numbers, Dates, and etc.
 • Resource Bundle


16. Advanced String Processing (1 Hours)

 • Search in Strings
 • Regular Expressions
 • String Manipulation


17. Database Programming (3 Hours)

 • JDBC
 • Connection, Statement, ResultSet, Transaction
 • RowSet


18. New Features in Java 7 (1 Hours)

 • Strings in switch Statements
 • The try-with-resources Statement
 • Catching Multiple Exception Types
 • Underscores in Numeric Literals
 • Type Inference for Generic Instance Creation


19. New Features in Java 8 (4 Hours)

 • Lambda Expressions
 • Method References
 • Default methods
 • Repeating Annotations and Type Annotations
 • Method parameter reflection.