دوره آموزشی کیفیت نرم افزار

سیلابس آموزشی دوره کیفیت نرم افزار

1.    Unit Testing (4 Hours)
    •    About Software Test
    •    Introduction to Unit Testing
    •    JUnit
    •    Unit Testing Best Practices
2.    Mock Objects (3 Hours)
    •    Mock Objects in Unit Testing
    •    Mock Frameworks in Java
    •    JMockit
3.    Refactoring (3 Hours)
    •    Bad Smells
    •    Refactoring Techniques
    •    Automated Tools for Refactoring
4.    Static Code Analysis (4 Hours)
    •    Automatic Code Analysis
    •    Quality Assessment Approaches
    •    Code Analysis Tools (PMD, CheckStyle, FindBugs, …)
    •    SonarQube
5.    Design Patterns (8 Hours)
    •    Design Patterns and Anti-Patterns
    •    Inheritance and Polymorphism Applications
    •    Creational patterns (Singleton, Factory)
    •    Structural patterns  (Decorator, Proxy, and Façade)
    •    Behavioral patterns (Observer, Iterator)
6.    Load Test (3 Hours)
    •    Load Test Patterns and Best Practices
    •    Stress Test
    •    JMeter
7.    Build Automation (3 Hours)
    •    Apache Ant
    •    Apache Maven    
8.    Continuous Integration (3 Hours)
    •    Continuous Quality Control in Agile Methodologies
    •    Build Automation
    •    Best practices
    •    Jenkins
    •    Jenkins Plugins
9.    Log (2 Hours)
    •    About Logging
    •    Log Levels
    •    Best Practices
    •    SLF4J
10.    Monitoring and Performance Test (3 Hours)
    •    JMX
    •    JVisualVM
    •    JProfiler
11.    Data Modeling (4 Hours)
    •    Principles of Conceptual Data Modeling
    •    Guidelines in Design and Implementation of Data Model
    •    Data Modeling Patterns